1, Registráciou a prihlásením sa na hodinu súhlasíte so Všeobecnými pravidlami štúdia. Do registrácie je nutné uviesť pravdivé informácie. O zrušenie registrácie je nutné požiadať písomne, Vaša žiadosť bude spracovaná do 5 dní.

2, Osoby mladšie ako 18 rokov musia na prvú hodinu priniesť písomné povolenie od zákonného zástupcu. Povolenie musí obsahovať: meno, adresu, tel. kontakt, dátum a podpis zákonného zástupcu, meno a dátum narodenia dieťaťa, vetu „Za dcéru/syna preberám plnú zodpovednosť v mojej prítomnosti aj neprítomnosti na tréningoch.“ Bez súhlasu sa nebude neplnoletá/ý môcť zúčastniť tréningu.

3, Prihlasovanie a odhlasovanie je možné len cez rezervačný systém. Rezerváciu je možné zrušiť do 24 hodín pred začatím tréningu ( ak tréning začína 17:30, hodinu je možné zrušiť najneskôr 16:29 predošlý deň), neskoršie zrušenie nie je možné a hodina Vám prepadne. Platnosť jednej predplatenej hodiny je 1 mesiac. Platba za nevyužité hodiny sa nevracia, môžete ju po dohode a písomnom súhlase odpredať niekomu inému. V prípade závažných zdravotných problémov, ktoré Vám neumožňujú naďalej pokračovať v tréningoch, nás čo najskôr kontaktujte.

Hodiny typu kurzov je nutné rezervovať hneď všetky a nie je možné zrušiť počas priebehu kurzu, nakoľko výuka prebieha v uzavretej skupine do ktorej sa počas priebehu kurzu nemôže nik ďaľší pripojiť.

Popis jednotlivých typov tréningov nájdete v časti Lekcie.

4, Zrušenie alebo zmena tréningu zo strany štúdia Vám bude oznámená písomne na Vami uvedený kontakt. Zrušením tréningu Vám platba za danú hodinu zostáva. Počas sviatkov a školských prazdnin môže byť rozvrh zmenený, o zmene budete včas informovaný.

5, Platba je možná len na uvedené č. účtu IBAN SK2809000000000176364414
Do poznámky uveďťe Vaše meno, aby bolo možné priradiť platbu k Vášmu účtu v rezervačnom systéme.

Vaša permanentka bude aktivovaná až po prijatí platby na účet, čo môže trvať 1-2 dni, preto posielajte platbu s predstihom, aby ste sa stihli zaregistrovať na Vami vybraný tréning. Pri pravidelnom navštevovaní štúdia odporúčame predplatiť si viac hodín. Počet predplatených tréningov si zvoľte výberom jednej z permanentiek.

Číslo pred lomítkom v rozvrhu značí koľko miest je obsadených a za lomítkom celkový počet miest na hodine. Pokiaľ je hodina plne obsadená, môžete sa prihlásiť ako náhradník. Počet náhradníkov je 5. Pokiaľ sa miesto uvoľní, budete kontaktovaní a je na Vás či si miesto rezervujete.

6, Kupóny – vyberte si “Permanentka cez kupón” a uveďťe tam jeho číslo. Najneskôr do 2 dní bude aktivovaný a budete si môcť rezervovať hodinu.

7, Prípadná zmena inštruktora bude uvedená v rozvrhu. Štúdio sa zaručuje za kvalitu svojich inštruktorov. Zmenou inštruktora Vám nevzniká nárok na zľavu.

8, Účastníci hodín nesú plnú zodpovednosť za svoje zdravie a majetok. Na hodinách sa kvôli bezbečnosti treba riadiť pokynmi inštruktora. V prípade nedodržiavania pokynov inštruktora a Všeobecných pravidiel má inštruktor právo Vás vykázať z hodiny. V prípade hrubých porušení pravidiel Vám môže byť registrácia zrušená. V týchto prípadoch sa platba za tréningy nevracia.

9, Pred hodinou pole dance sa nekrémujte a nenatierajte olejmi! Tyč by bola klzká a stala by sa nebezpečnou pre Vás i ostatných. Odložte si všetky kovové ozdoby, aby sa tyč nepoškodila. Dodržiavajte čistotu a s cvičebnými pomôckami zaobchádzajte tak, aby  sa vážne nepoškodili. V prípade nedbalého zaobchádzania s cvičebnými pomôckami a ich vážneho poškodenia si štúdio môže nárokovať ich plnú alebo čiastočnú náhradu.

10,  Akúkoľvek reklamáciu je možné oznámiť písomne do 7 dní. Najlepšie však čo najskôr, aby bolo možné situáciu ihneď vyriešiť.

11, V súvislosti so situáciou vzniknutou COVID-19 vstupujú do platnosti od 3.6.2020 až do odvolania tieto pravidlá:

a, Pred vstupom do priestorov štúdia si dezinfikujte ruky.

b, Vstup do priestorov štúdia max. 10 minút pred začiatkom Vašej hodiny.

c, Priestory kuchynky nebudú prístupné, noste si prosím nápoje vo vlastnej fľaške.

d, Na karimatku si je potrebné položiť vlastný veľký uterák alebo si prineste vlastnú karimatku. Tyč po skončení hodiny vyčistite prípravkom na to určeným ( dostupný v štúdiu ).

Všeobecné pravidlá nadobúdaju platnosť 8.1. 2018.