1, Registráciou a prihlásením sa na hodinu súhlasíte so Všeobecnými pravidlami štúdia. Do registrácie je nutné uviesť pravdivé kontaktné údaje.

2, Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť registrované pod menom a kontaktnými údajmi zákonného zástupcu. Registráciou zákonný zástupca preberá za dieťa plnú zodpovednosť v jeho prítomnosti aj neprítomnosti na tréningoch. Bez registrácie na zákonného zástupcu sa nebude neplnoletá/ý môcť zúčastniť tréningu.

3, Prihlasovanie a odhlasovanie je možné len cez rezervačný systém. Rezerváciu vstupu je možné zrušiť do 3 hodín pred začatím tréningu, neskoršie zrušenie nie je možné a hodina Vám prepadne. Platnosť permanentky je uvedená v údajoch na Vašej permanentke. Platba za nevyužité hodiny sa nevracia. V prípade závažných zdravotných problémov, ktoré Vám neumožňujú naďalej pokračovať v tréningoch, nás čo najskôr kontaktujte.

Hodiny typu kurzov nie je možné zrušiť počas priebehu kurzu, nakoľko výuka prebieha v uzavretej skupine, do ktorej sa počas priebehu kurzu nemôže nik ďaľší pripojiť.

Čerpanie náhradnej hodiny Pole Dance je možné v priebehu platnosti Vašej permanentky na hodine Open Class. Voľné miesto však vzhľadom na obmedzený počet miest nemôže byť zaručené a môže sa stať, že nebude možné si náhradu uplatniť. Preto sa snažte navštevovať Váš kurz pravidelne a pokiaľ vopred viete, že sa nebudete môcť na niektorej hodine zúčastniť, rezervujte si miesto vopred.

Čerpanie náhrady kurzu Strečing-na konci kurzu.

Popis jednotlivých typov tréningov nájdete v časti Lekcie.

4, Zrušenie alebo zmena tréningu zo strany štúdia Vám bude oznámená písomne na Vami uvedený kontakt. Zrušením tréningu Vám platba za danú hodinu zostáva. Počas sviatkov a školských prazdnin môže byť rozvrh zmenený, o zmene budete včas informovaný.

5, Platba je možná len na uvedené č. účtu IBAN SK2809000000000176364414
Pokiaľ je platba odosielaná z účtu niekoho iného, uveďte do známky v platbe meno cvičiaceho alebo číslo permanentky,  aby bolo možné priradiť platbu k jeho užívateľskému účtu v rezervačnom systéme.

Vaša permanentka bude aktivovaná až po prijatí platby na účet, čo môže trvať 1-2 dni, preto posielajte platbu s predstihom, aby ste sa stihli zaregistrovať na Vami vybraný tréning.

Číslo pred lomítkom v rozvrhu značí koľko miest je obsadených a za lomítkom celkový počet miest na hodine.

6, Prípadná zmena inštruktora bude uvedená v rozvrhu. Štúdio sa zaručuje za kvalitu svojich inštruktorov. Zmenou inštruktora Vám nevzniká nárok na zľavu.

7, Účastníci hodín nesú plnú zodpovednosť za svoje zdravie a majetok. Na hodinách sa kvôli bezbečnosti treba riadiť pokynmi inštruktora. V prípade nedodržiavania pokynov inštruktora a Všeobecných pravidiel má inštruktor právo Vás vykázať z hodiny. V prípade hrubých porušení pravidiel Vám môže byť registrácia zrušená. V týchto prípadoch sa platba za tréningy nevracia.

8, Pred hodinou pole dance sa nekrémujte a nenatierajte olejmi! Tyč by bola klzká a stala by sa nebezpečnou pre Vás i ostatných. Odložte si všetky kovové ozdoby, aby sa tyč nepoškodila. Dodržiavajte čistotu a s cvičebnými pomôckami zaobchádzajte tak, aby  sa vážne nepoškodili. V prípade nedbalého zaobchádzania s cvičebnými pomôckami a ich vážneho poškodenia si štúdio môže nárokovať ich plnú alebo čiastočnú náhradu.

9, Akúkoľvek reklamáciu je možné oznámiť písomne do 7 dní. Najlepšie však čo najskôr, aby bolo možné situáciu ihneď vyriešiť.

Upravené Všeobecné pravidlá nadobúdaju platnosť 25.2. 2024