1, Registráciou a prihlásením sa na hodinu súhlasíte so Všeobecnými pravidlami štúdia. Do registrácie je nutné uviesť pravdivé kontaktné údaje.

2, Osoby mladšie ako 18 rokov musia na prvú hodinu priniesť písomné povolenie od zákonného zástupcu. Povolenie musí obsahovať: meno, adresu, tel. kontakt, dátum a podpis zákonného zástupcu, meno a dátum narodenia dieťaťa, vetu „Za dcéru/syna preberám plnú zodpovednosť v mojej prítomnosti aj neprítomnosti na tréningoch.“ Bez súhlasu sa nebude neplnoletá/ý môcť zúčastniť tréningu.

3, Prihlasovanie a odhlasovanie je možné len cez rezervačný systém. Rezerváciu jednorazového vstupu je možné zrušiť do 24 hodín a rezerváciu kurzu do 48 hodín pred začatím tréningu, neskoršie zrušenie nie je možné a hodina Vám prepadne. Platnosť jednorazovej predplatenej hodiny je 1 mesiac. Platba za nevyužité hodiny sa nevracia, môžete ju po dohode a písomnom súhlase odpredať niekomu inému. V prípade závažných zdravotných problémov, ktoré Vám neumožňujú naďalej pokračovať v tréningoch, nás čo najskôr kontaktujte.

Hodiny typu kurzov je nutné rezervovať hneď všetky a nie je možné zrušiť počas priebehu kurzu, nakoľko výuka prebieha v uzavretej skupine do ktorej sa počas priebehu kurzu nemôže nik ďaľší pripojiť.

Čerpanie náhradnej hodiny Pole Dance je možné v priebehu trvania daného kurzu na hodine Open Class. Voľné miesto však vzhľadom na obmedzený počet miest nemôže byť zaručené a môže sa stať, že nebude možné si náhradu uplatniť. Preto sa snažte navštevovať Váš kurz pravidelne a pokiaľ vopred viete, že sa nebudete môcť na niektorej hodine zúčastniť, rezervujte si miesto vopred.

Čerpanie náhrady kurzu Strečing-na konci kurzu.

Popis jednotlivých typov tréningov nájdete v časti Lekcie.

4, Zrušenie alebo zmena tréningu zo strany štúdia Vám bude oznámená písomne na Vami uvedený kontakt. Zrušením tréningu Vám platba za danú hodinu zostáva. Počas sviatkov a školských prazdnin môže byť rozvrh zmenený, o zmene budete včas informovaný.

5, Platba je možná len na uvedené č. účtu IBAN SK2809000000000176364414
Pokiaľ je platba odosielana z účtu niekoho iného, uveďte do známky v platbe meno cvičiaceho, aby bolo možné priradiť platbu k jeho účtu v rezervačnom systéme.

Vaša permanentka bude aktivovaná až po prijatí platby na účet, čo môže trvať 1-2 dni, preto posielajte platbu s predstihom, aby ste sa stihli zaregistrovať na Vami vybraný tréning.

Číslo pred lomítkom v rozvrhu značí koľko miest je obsadených a za lomítkom celkový počet miest na hodine.

6, Prípadná zmena inštruktora bude uvedená v rozvrhu. Štúdio sa zaručuje za kvalitu svojich inštruktorov. Zmenou inštruktora Vám nevzniká nárok na zľavu.

7, Účastníci hodín nesú plnú zodpovednosť za svoje zdravie a majetok. Na hodinách sa kvôli bezbečnosti treba riadiť pokynmi inštruktora. V prípade nedodržiavania pokynov inštruktora a Všeobecných pravidiel má inštruktor právo Vás vykázať z hodiny. V prípade hrubých porušení pravidiel Vám môže byť registrácia zrušená. V týchto prípadoch sa platba za tréningy nevracia.

8, Pred hodinou pole dance sa nekrémujte a nenatierajte olejmi! Tyč by bola klzká a stala by sa nebezpečnou pre Vás i ostatných. Odložte si všetky kovové ozdoby, aby sa tyč nepoškodila. Dodržiavajte čistotu a s cvičebnými pomôckami zaobchádzajte tak, aby  sa vážne nepoškodili. V prípade nedbalého zaobchádzania s cvičebnými pomôckami a ich vážneho poškodenia si štúdio môže nárokovať ich plnú alebo čiastočnú náhradu.

9, Akúkoľvek reklamáciu je možné oznámiť písomne do 7 dní. Najlepšie však čo najskôr, aby bolo možné situáciu ihneď vyriešiť.

Upravené Všeobecné pravidlá nadobúdaju platnosť 22.3.2022