1, Registráciou a prihlásením sa na hodinu súhlasíte so Všeobecnými pravidlami štúdia. Do registrácie je nutné uviesť pravdivé informácie. O zrušenie registrácie je nutné požiadať písomne, Vaša žiadosť bude spracovaná do 5 dní.

2, Osoby mladšie ako 18 rokov musia na prvú hodinu priniesť písomné povolenie od zákonného zástupcu. Povolenie musí obsahovať: meno, adresu, tel. kontakt, dátum a podpis zákonného zástupcu, meno a dátum narodenia dieťaťa, vetu „Za dcéru/syna preberám plnú zodpovednosť v mojej prítomnosti aj neprítomnosti na tréningoch.“ Bez súhlasu sa nebude neplnoletá/ý môcť zúčastniť tréningu.

3, Prihlasovanie a odhlasovanie je možné len cez rezervačný systém. Rezerváciu je možné zrušiť do 24 hodín pred začatím tréningu ( ak tréning začína 17:30, hodinu je možné zrušiť najneskôr 16:29 predošlý deň), neskoršie zrušenie nie je možné a hodina Vám prepadne. Platnosť jednej predplatenej hodiny je 1 mesiac. Platba za nevyužité hodiny sa nevracia, môžete ju po dohode a písomnom súhlase odpredať niekomu inému. V prípade závažných zdravotných problémov, ktoré Vám neumožňujú naďalej pokračovať v tréningoch, nás čo najskôr kontaktujte.

Hodiny typu kurzov je nutné rezervovať hneď všetky a nie je možné zrušiť počas priebehu kurzu, nakoľko výuka prebieha v uzavretej skupine do ktorej sa počas priebehu kurzu nemôže nik ďaľší pripojiť.

Popis jednotlivých typov tréningov nájdete v časti Lekcie.

4, Zrušenie alebo zmena tréningu zo strany štúdia Vám bude oznámená písomne na Vami uvedený kontakt. Zrušením tréningu Vám platba za danú hodinu zostáva. Počas sviatkov a školských prazdnin môže byť rozvrh zmenený, o zmene budete včas informovaný.

5, Platba je možná len na uvedené č. účtu IBAN SK2809000000000176364414
Do poznámky uveďťe Vaše meno, aby bolo možné priradiť platbu k Vášmu účtu v rezervačnom systéme.

Vaša permanentka bude aktivovaná až po prijatí platby na účet, čo môže trvať 1-2 dni, preto posielajte platbu s predstihom, aby ste sa stihli zaregistrovať na Vami vybraný tréning. Pri pravidelnom navštevovaní štúdia odporúčame predplatiť si viac hodín. Počet predplatených tréningov si zvoľte výberom jednej z permanentiek.

Číslo pred lomítkom v rozvrhu značí koľko miest je obsadených a za lomítkom celkový počet miest na hodine. Pokiaľ je hodina plne obsadená, môžete sa prihlásiť ako náhradník. Počet náhradníkov je 5. Pokiaľ sa miesto uvoľní, budete kontaktovaní a je na Vás či si miesto rezervujete.

6, Kupóny – vyberte si “Permanentka cez kupón” a uveďťe tam jeho číslo. Najneskôr do 2 dní bude aktivovaný a budete si môcť rezervovať hodinu.

7, Prípadná zmena inštruktora bude uvedená v rozvrhu. Štúdio sa zaručuje za kvalitu svojich inštruktorov. Zmenou inštruktora Vám nevzniká nárok na zľavu.

8, Účastníci hodín nesú plnú zodpovednosť za svoje zdravie a majetok. Na hodinách sa kvôli bezbečnosti treba riadiť pokynmi inštruktora. V prípade nedodržiavania pokynov inštruktora a Všeobecných pravidiel má inštruktor právo Vás vykázať z hodiny. V prípade hrubých porušení pravidiel Vám môže byť registrácia zrušená. V týchto prípadoch sa platba za tréningy nevracia.

9, Pred hodinou pole dance sa nekrémujte a nenatierajte olejmi! Tyč by bola klzká a stala by sa nebezpečnou pre Vás i ostatných. Odložte si všetky kovové ozdoby, aby sa tyč nepoškodila. Dodržiavajte čistotu a s cvičebnými pomôckami zaobchádzajte tak, aby  sa vážne nepoškodili. V prípade nedbalého zaobchádzania s cvičebnými pomôckami a ich vážneho poškodenia si štúdio môže nárokovať ich plnú alebo čiastočnú náhradu.

10,  Akúkoľvek reklamáciu je možné oznámiť písomne do 7 dní. Najlepšie však čo najskôr, aby bolo možné situáciu ihneď vyriešiť.

Všeobecné pravidlá nadobúdaju platnosť 8.1. 2018.